Contact

Contact – algemene voorwaarden – privacyverklaring 2019

Postadres: De Vet Financials – Financial Recruitment

Huiserf 5, 4824 HR Breda. Mobiel 06 – 24358641

De intentie is om uw verzoek op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. Mocht u in de tussentijd niets hebben vernomen, dan verzoeken wij u om zelf telefonisch contact met ons op te nemen, vriendelijk dank.

info@devetfinancials.nl

Algemene vw De Vet Financials Januari 2019 versie3

 

 

Privacyverklaring

Privacy

Deze verklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring geeft weer hoe De Vet Financials – Financial Recruitment persoonsgegevens verkrijgt, welke en hoe wij persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, op welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, met wie wij uw persoonsgegevens delen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt uitoefenen. Verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle personen van wie De Vet Financials persoonsgegevens verwerkt, te weten klanten.

Verkrijging persoonsgegevens

De Vet Financials verkrijgt uw persoonsgegevens vanuit uzelf. Als sollicitant stelt u, bij het verzenden van uw persoonlijke Curriculum Vitae (CV) aan en naar De Vet Financials – Financial Recruitment (DVF), uw CV en/of andere persoonsgegevens ter beschikking aan DVF welke wij op laten slaan en beschikbaar stellen in zoekopdrachten voor onze opdrachtgevers. Wij verzamelen tevens informatie van uw LinkedInpagina. Hierbij verzamelen wij en stellen wij onder meer beschikbaar aan derden uw:

– CV;

– algemene gegevens;

– zoals uw naam;

– uw werkgever en vroegere werkgevers;

– uw voormalige banen en posities;

– contactinformatie;

– zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;

– andere informatie met betrekking tot u welke u aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

De grondslagen waarop de verwerking van uw persoonsgegevens berusten zijn: − uw toestemming; wanneer uw persoonsgegevens en/of CV ter beschikking stelt, heeft u toestemming gegeven deze te verwerken en aan onze opdrachtgevers ter beschikking te stellen; − uw expliciete toestemming; voor zover u ons persoonsgegevens beschikbaar stelt waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken; − om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; − omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent, of om uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst met ons maatregelen te nemen; u bent verplicht uw persoonsgegevens, zoals uw CV, te verstrekken. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij onze contractuele verplichtingen jegens u immers niet nakomen. Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor die persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Intrekking toestemming

Wanneer uw gegevens worden verwerkt doordat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bewaartermijn 

Uw gegevens worden voor een minimale duur van vier weken na ontvangst van uw CV per maildatum en/of Linkedin bericht in de sollicitanten database beschikbaar gesteld. Na verloop van tijd (wat gebeurt er op den duur met uw CV/sollicitatie/gegevens) zullen uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd en alleen nog van statistische waarde of onderzoeksdoeleinden worden aangewend. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan twee jaar worden bewaard of beschikbaar worden gesteld. Uw persoonsgegevens zullen eerder worden verwijderd indien uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en deze toestemming wordt ingetrokken.

Derden

Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden buiten de EU. Uw gegevens zullen slechts beschikbaar worden gesteld aan derden in de Benelux. Wij stellen uw persoonsgegevens in dat geval aan onze opdrachtgevers ter beschikking. Hiertoe zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Websites van derden

Deze verklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaat. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en de door deze derden gehanteerd privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen, tenzij dit redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht een klacht te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, om rectificatie hiervan te vragen, om verwijdering van uw gegevens, beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij behouden ons het recht voor een dergelijk verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend omdat er een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te verwerken. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren. Wanneer wij u inzage geven in de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, rekenen wij op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt. Indien persoonsgegevens die aan derden ter beschikking gesteld zijn worden gerectificeerd, gewist of er een beperking van verwerking plaatsvindt, stellen wij de derde hiervan in kennis, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning van ons vergt.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan;

Functionaris voor gegevensbescherming = Directie K.T.G.M. de Vet;

e-mailadres: info@devetfinancials.nl

of per post aan: De Vet Financials – Financial Recruitment, Huiserf 5, 4824 HR Breda.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 60594721.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht